Difference between revisions of "Guide/de"

Jump to navigation Jump to search
347 bytes added ,  13:44, 30 November 2019
no edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:


= Das XMPP Handbuch =
= Das XMPP Handbuch =
 
__  ____  __ ____  ____ 
* [[Guide/Foreword/de|Vorwort]]
\ \/ /  \/  |  _ \|  _ \
* [[Guide/Quickstart/de|Schnellstart]]
  \  /| |\/| | |_) | |_) |
* [[Guide/UserManual/de|Benutzerhandbuch]]
  /  \| |  | |  __/|  __/
* [[Guide/Basics/de|Grundlagen]]
/_/\_\_|  |_|_|  |_|   
* [[Guide/Security/de|Sicherheit]]
                       
* [[Guide/Clients/de|Clients]]
* [[Guide/Foreword/de|Vorwort]] - Für Benutzer
* [[Guide/Server/de|Server]]
* [[Guide/Quickstart/de|Schnellstart]] - Für Benutzer
* [[Guide/development/de|Entwicklung]]
* [[Guide/UserManual/de|Benutzerhandbuch]] - Für Benutzer
* [[Guide/Basics/de|Grundlagen]] - Für Interessierte
* [[Guide/Security/de|Sicherheit]] - Für Interessierte
* [[Guide/Clients/de|Clients]] - Für Interessierte
* [[Guide/Server/de|Server]] - Für Interessierte
* [[Guide/development/de|Entwicklung]] - Für Entwickler
* [[Guide/Appendix/de|Anhang]]
* [[Guide/Glossary/de|Glossar]]
* [[Guide/Glossary/de|Glossar]]


161

edits

Navigation menu